دیار عالمان

تجدید پیمان گلپایگانیها با شهدا در هفته دفاع مقدس/تصاویر

کدخبر: 48042
مهر ۱, ۱۳۹۵ در ساعت ۵:۴۳ ب.ظ


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/4_252259973508104300-2-2/

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/4_252259973508104300-3/

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/4_252259973508104300-4/

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/4_252259973508104300-5/

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/7-10/

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/8-10/

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/9-7/

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/44-5/

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/67-2/

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/90-6/

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/099-2/

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/333-2/

[13] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/attachment/343/

[14] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/789-3/

[15] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/879-2/

[16] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/908-2/

[17] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/909-3/

[18] تصویر: http://diarealeman.ir/48042/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa/1111-3/