دیار عالمان

بازدید مسئولان از کارخانه سردساز خودرو گلپایگان/تصاویر

کدخبر: 58455
آذر ۲۲, ۱۳۹۶ در ساعت ۸:۱۰ ق.ظ


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6583.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6591.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6593.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6595.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6599.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6600.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6602.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6607.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6608.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6613.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6615.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6619.jpg

[13] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6620.jpg

[14] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6622.jpg

[15] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6625.jpg

[16] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6627.jpg

[17] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6630.jpg

[18] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6631.jpg

[19] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6632.jpg

[20] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6633.jpg

[21] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6635.jpg

[22] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6636.jpg

[23] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6637.jpg

[24] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6638.jpg

[25] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6643.jpg

[26] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6649.jpg

[27] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/IMG_6651.jpg