دیار عالمان

بازدید دکتر خاتمی از بیمارستان امام حسین گلپایگان و خیریه و بهزیستی رءوف/قاب تصاویر

کدخبر: 62104
مهر ۲۳, ۱۳۹۹ در ساعت ۷:۲۹ ق.ظ


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-01-42.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-01-45.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-01-49.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-01-53.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-01-59.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-02-14.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-02-18.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-02-22.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-02-26.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-02-29.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-02-32.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-02-38.jpg

[13] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-02-47.jpg

[14] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-02-49.jpg

[15] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-02-53.jpg